Ympäristövaikutukset
Kaavoitus
Lupamenettelyt

Kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) perusteella ratkaistaan, edellyttääkö tuulivoimaloiden rakentaminen alueen kaavoittamista vai onko voimalat mahdollista rakentaa yksinomaan luparatkaisuihin perustuen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan pitäisi perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kun kaavaa laaditaan, on riittävässä määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, johon kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Avoin ja vuorovaikutteinen toimintapa

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää avointa ja vuorovaikutteista toimintatapaa. Vuorovaikutuksen järjestäminen ja kaavan vaikutusten arviointi ovat kaavoituksen keskeisiä lähtökohtia ja kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kaavaa laadittaessa on riittävän aikaisessa vaiheessa laadittava suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

Vaikutusten arviointi suunnitellaan ja ohjelmoidaan kaavan työohjelmassa aloitusvaiheessa. Vaikutusten selvittäminen ja arviointi antaa suunnittelijoille, osallisille ja päättäjille tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, niiden merkittävyydestä sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista.

Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.4.2011. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella.


Sivua päivitetty viimeksi 31.12.2015

Tulosta sivu
JULKAISUJA Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012, 92 s.)

MUUALLA VERKOSSA

Maankäytön suunnittelun ohjaus (YM)

Kuntaliitto – Kysymyksiä ja vastauksia:
Maankäyttö, kaavoitus ja liikenne

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä